Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Χαιρετισμός ΕΣΒΗ 1914 στη συγκέντρωση ενάντια στον εποικισμό και την ισλαμοποίηση της Ελλάδας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης


Χαιρετισμό στη συγκέντρωση ενάντια στον εποικισμό και την ισλαμοποίηση της Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2017 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης απέστειλε ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Ιερός Λόχος 2012 και η Πατριωτική Ένωση Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου.

Ο χαιρετισμός είχε ως εξής: 

Αγαπητοί συναγωνιστές, σας στέλνουμε τα συγχαρητήρια μας για την σημερινή σας συγκέντρωση κατά του εποικισμού και της ισλαμοποίησης της πατρίδας μας!

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι πρώτοι χρονολογικά λαθροεισβολείς στην Ελλάδα ήταν οι δυνάστες μας οι αλβανοί, οι οποίοι ακολούθησαν όσους από εμάς ήρθαν στην μητέρα Ελλάδα μετά την πτώση του κομουνιστικού καθεστώτος, παρουσιαζόμενοι και αυτοί ως Βορειοηπειρώτες, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της ελλαδικής κοινωνίας να μας ταυτίσει παντελώς άδικα και ανιστόριτα με την φυλή αυτών που μας καταπιέζουν επί έναν αιώνα. 

Τις ημέρες αυτές που βιώνουμε την εισβολή εξ ανατολών αλλά και εκ νότου πληροφορούμαστε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει μηνιαίο επίδομα 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια μεταναστών. 

Αυτή η κίνηση θα είναι διπλά προκλητική εναντίον των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, όταν αναλογιζόμαστε ότι οι Έλληνες κυβερνόντες κατήργησαν για τους ηλικιωμένους μας το επίδομα του ΟΓΑ το οποίο δεν ξεπερνούσε τα 300 ευρώ. 

Με αυτό το επίδομα οι ηλικωμένοι Βορειοηπειρώτες και τις οικογένειες τους βοηθούσαν οικονομικά αλλά και μπορούσαν να ζήσουνε με αξιοπρέπεια στις πατρογονικές τους εστίες. Συνεπώς μπορούμε να μιλάμε για εθνοκτονία εν εξελίξει. 
Για τους Έλληνες ηλικιωμένους λοιπόν είναι πολλά τα λεφτά, αλλά για τους λαθρομετανάστες λεφτά όχι απλώς υπάρχουν αλλά και περισσεύουν! 

Αδέρφια κρατήστε γερά στη Βόρεια Ελλάδα. 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914

Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος 1914: Η έκκληση του Σπυρομήλιου στο Πανελλήνιον

Έκκληση του Σπύρου Σπυρομήλιου για τη Χιμάρα και την Ήπειρο προς το Πανελλήνιον

«Η Ελληνική φυλή από κτίσεως κόσμου υφίσταται τας επιδρομάς και τας επιθέσεις των εθνών καίτοι εις την ανθρωπότητα έδωκε, την όψιν της εικόνος του Θεού, την συμβολίζουσαν το ευγενές, το αγαθόν, το καλόν, το ανθρώπινον και αφήρεσε την όψιν και την έννοια του θηρίου.

Η Φυλή μας, φυλή μη έχουσα συγγένειαν μετά των άλλων επί της γης, έζησε, ζη και θα ζήση εφ’ όσον ζη ο πλανήτης, διότι τούτον υπεσήμανε ο Θεός, ο δανεισθείς την γλώσσαν αυτής, και του Θεού μόνον η εντολή θα εκτελεσθή. Διότι είναι φυλή εκπολιτίσεως, φυλή διδαχής, φυλή ημερότατος, φυλή ηθικοποιήσεως. Διότι δεν είναι φυλή αρπαγής, φυλή δόλου, δεν είναι φυλή ληστρική, δεν είναι φυλή άπληστος. Κατά περιόδους, εις την συνέχειαν των αιώνων έφθασεν εις τον κολοφώνα της ισχύος, και κατά περιόδους κατέπεσεν. Αλλά, και εις την μίαν και εις την άλλην περίπτωσιν δεν έκαμε κατάχρησιν της δυνάμεως αυτής, επί βλάβη της ανθρωπότητος, ουδέ ανέκτησε την δύναμιν της με τη συνδρομή άλλων φυλών.

Ιδού η παλιγγενεσία του 1821. Μόνοι εκ της τέφρας ανδρωθέντες οι πατέρες μας, εδημιούργησαν τον πυρήνα του μέχρι της χθες. Ιδού οι του 1912 και του 1913 απόγονοι αυτών, θαυματουργήσαντες απηλευθέρωσαν μέγα πλήθος αλυτρώτων. Αλλ’ ιδού και πάλιν οι εχθροί αναφαίνονται, ουχί πλέον υπό τον τύπον της προστασίας και της κηδεμονίας, αλλ’ αυθαιρέτως εν τη ισχύι αυτών και ζητούσιν όλοι συνασπισμένοι καθ’ ημών να αποκόψωσι και υποδουλώσωσι ότι το αίμα 60 χιλιάδων ηρώων ηλευθέρωσε, ότι μέγας Βασιλεύς, πολέμαρχος Βασιλεύς δια της ρομφαίας αυτού κατέλαβεν, όχι ξένον, αλλ’ ιδικόν του, κληρονομία των πατέρων του, αδελφούς και τέκνα αυτού στένοντα υπό ζυγόν βαρβάρων.

Αλλ’ ο αυτός κανών διέπει την Ευρώπην! Όλα τα βαλκανικά κράτη εκαρπώθησαν τους τόπους τους οποίους το θηρίον είχεν εις τους όνυχάς του επί πέντε αιώνας. Πολλά τούτων έλαβον και τόπους μη ανήκοντας εις αυτά. Η Βουλγαρία έλαβε την Θράκην. Η Σερβία πόλεις Μακεδονικάς μη ανηκούσας αυτή, αλλά και πόλεις Αλβανικάς καθαρώς. Την Γιάκοβαν, την Πρισρένην, την Πρίστιναν, την Δίβραν. Η Ελλάς μόνον δεν πρέπει να λάβη τας Ελληνικάς νήσους και την Ελληνικήν Ήπειρον. Διατί; Διότι πρέπει η Τουρκία να εξασφαλίση την Ασίαν και η Αλβανία να δυνηθή να ζήση. Έλληνες ημείς από αιώνων, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, πολιτισμένοι, ελευθερωθέντες από το θηρίον μας εκχωρούσιν εις άλλο θηρίον, την ουράν του μεγάλου, ούτινος η κεφαλή έμεινεν εις την Κωνσταντινούπολιν. Μας ετυράννει Τούρκος, να μας εξαφανίση άλλος Τούρκος αγριώτερος του πρώτου!

Απλούς Έλλην, εκ των σφαζομένων καγώ Ηπειρωτών επικαλούμενος το όνομα του Θεού και του Βασιλέως ημών Κωνσταντίνου και επ’ αυτών στηριζόμενος, ζητώ τους Έλληνας πολεμιστάς, όσοι την πίστιν και την πατρίδαν υπηρέτησαν εις διαφόρους περιστάσεις, τους Μακεδονομάχους συντρόφους μου, τους γενναίους Κρήτας, τους αετούς της Ρούμελης και τους λεβέντες του Μωρηά. Ζητώ την συνδρομήν του Πανελληνίου δια 200 χιλιάδας Ελλήνων τους οποίους ασπλάχνως θυσιάζει η διπλωματία. Ζητώ βοήθεια όχι δι’ ημάς και τα σαρκία μας, αλλά δια το Έθνος, το οποίον μόνο με Ακροκεραύνεια, με Τεπελένι, με Κορυτσάν είναι ασφαλές, είναι ισχυρόν, είναι μέγα.

Έλληνες!
Αι κυβερνήσεις ρυθμίζουσι τα του Κράτους κατά την κρίσιν και αντίληψιν αυτών. Αι κυβερνήσεις δεν κυβερνώσι την Εθνικήν ψυχήν, διότι η εθνική ψυχή βλέπει και δρα καλλίτερον αυτών, διότι είναι ανωτέρα και σοφωτέρα αυτών. Αι Κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Μόνον η πίστις, η εθνική ψυχή και ο Βασιλεύς μένει.
Έλληνες! Εμπρός δια την Πίστιν, δια την μητέρα Πατρίδα. Εμπρός δια τον Βασιλέαν και την Μεγάλην Ελλάδα.

Χειμάρρα, 14 Ιανουαρίου 1914.

Δια την Χειμάρραν και την Ήπειρον, ΣΠ. ΣΠΥΡΟΜΗΛΙΟΣ»

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

Ανασκόπηση 2016: Κορυφώθηκε η δράση του ΕΣΒΗ 1914

Μέλη του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914" με τον κ. Γιάννη Μελά (απόγονο της οικογένειας του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά) και τον Δήμαρχο Κηφισιάς Γιώργο Θωμάκο.


Κατά τη διάρκεια του 2016 κορυφώθηκε η δράση του ΕΣΒΗ 1914


- Στις 28 Ιανουαρίου αντιπροσωπεία του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914" παραβρέθηκε στην εκδήλωση με θέμα "Η συλλογική μας μνήμη υπό κατάρρευση...", η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Κηφισιάς. 
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινής γνώμης για την διάσωση της οικίας του Εθνικού Ήρωα Παύλου Μελά στην Κηφισιά (Τατοΐου 50), και την αξιοποίηση της ως Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στην Αθήνα. 

Η παρουσία του Συλλόγου στην συγκεκριμένη εκδήλωση, εκτός από την στήριξη του στην πρωτοβουλία του Ιερού Λόχου 2012 για την διάσωση της οικίας του θρυλικού Μακεδονομάχου, αποτέλεσε και φόρο τιμής στην μνήμη των Βορειοηπειρωτών που πήραν μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα με πιο γνωστούς τον Σπύρο Σπυρομήλιο (υπό το ψευδώνυμο Αθάλης Μπούας), τον Βασίλη Γκουβέλη (Καπετάν Δίβρας), τον Θύμιο Λιώλη κ.α. 
- Στις 31 Ιανουαρίου ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 έδωσε το παρόν σε δύο επετειακές εκδηλώσεις Εθνικής Μνήμης.

Αντιπροσωπεία του Συλλόγου παραβρέθηκε στην πλατεία Τερψιθέας στον Πειραιά, όπου δεσπόζει ο ανδριάντας του Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου, για το τρισάγιο στη μνήμη των τριών υπέρ Πατρίδος Πεσόντων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού στα Ίμια τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλάχακου και Έκτορα Γιαλοψού. 
Στην καθιερωμένη εκδήλωση που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Δήμος Πειραιά για τους τρεις ήρωες Αξιωματικούς, κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του ΕΣΒΗ 1914 ο κ. Μόντης Κολίλας.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του Συλλόγου παραβρέθηκε στην επιμνημόσυνη δέηση για τον Αρχηγό της Φιλικής Εταιρείας και της Ελληνικής Επανάστασης Αλέξανδρο Υψηλάντη και τους αδερφούς του Δημήτριο, Γεώργιο και Νικόλαο στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Αθήνα. Η εκδήλωση έγινε με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Διαβαλκανικής Συνεργασίας "Ρήγας Βελεστινλής" και της Ένωσης Ποντίων Αξιωματικών "Αλέξανδρος Υψηλάντης", παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

- Στις 14 Φεβρουαρίου ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 έδωσε δυναμικό παρόν στην κεντρική εκδήλωση για την 102η επέτειο της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Βορείου Ηπείρου, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Βορειοηπειρωτών στην Αθήνα.
Με το μπλοκ που παρουσίασε, ο Σύλλογος δημιούργησε μία αγωνιστική ατμόσφαιρα στην οδό Σταδίου και στην πλατεία Συντάγματος με τα ελληνόψυχα συνθήματα και την γιγαντοσημαία της Βορείου Ηπείρου που εμφανίστηκε για πρώτη φορά. 
Εκ μέρους του ΕΣΒΗ 1914 κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη το μέλος της προεδρικής τριανδρίας Θωμάς Κουμπούλης.  
- Στις 17 Φεβρουαρίου, ανήμερα της 102ης επετείου της ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της Βορείου Ηπείρου, ο ΕΣΒΗ 1914 τίμησε τη μνήμη δύο ηγετικών μορφών του Βορειοηπειρωτικού Αγώνα του 1914, του Προέδρου της Αυτονόμου Ηπείρου Γεωργίου Χρ. Ζωγράφου και του Μητροπολίτη Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδωνα, με εκδήλωση στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών όπου αναπαύονται. 
Για άλλη μια χρονιά το Μαυσωλείο Ζωγράφου όπου αναπαύονται ο Εθνικός Ευεργέτης Χρηστάκης Ζωγράφος και ο υιός του Γεώργιος, Πρόεδρος της Αυτονόμου Ηπείρου το 1914, βρέθηκε σε κατάσταση φθοράς και πλήρους εγκατάλειψης, περιτριγυρισμένο από σκαλωσιές που στέκουν γύρω του για δεκαετίες.
Ο Σύλλογος απηύθυνε έκκληση στους αρμόδιους φορείς για την σωτηρία του, κάνοντας δημόσια γνωστό το θέμα.
Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών με την κινητοποίηση που έκανε για την ανάδειξη και αναστήλωση του Μνημείου, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη τους στη μνήμη του Χρηστάκη Ζωγράφου, ο οποίος ίδρυσε τα περίφημα Ζωγράφεια Διδασκαλία τα οποία λειτουργούν και κοσμούν έως σήμερα την Κωνσταντινούπολη. 
 - Στις 9 Μαρτίου αντιπροσωπεία του Εθνικού Συλλόγου Βόρειος Ήπειρος 1914 παραβρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η Ένωση Τέκνων, Συγγενών και Φίλων Άταφων Πεσόντων 1940 - ΄41 με αφορμή την επέτειο της έναρξης της "Εαρινής Επίθεσης" των Ιταλών στο Βορειοηπειρωτικό Μέτωπο. Το μέλος της Προεδρικής Τριανδρίας Ελευθέριος Πρίφτης έκανε παρέμβαση υπενθυμίζοντας ότι η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας παραμένει σε ισχύ, ενώ ανέφερε και την επισήμανση του Αντιστράτηγου ε.α. Σταύρου Δερματά σε παλαιότερη εκδήλωση του ΕΣΒΗ 1914 ότι "οι Ιταλοί περισυνέλεξαν σωρούς πολλών Ελλήνων πεσόντων στρατιωτών, τις οποίες και μετέφεραν στην Ιταλία, προκειμένου να συμπληρώσουν τον αριθμό των δικών τους νεκρών".- Στις 24 Μαρτίουπαραμονή της επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, μέλη του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914" παραβρέθηκαν στη φιλική ποδοσφαιρική αναμέτρηση Ελλάδα - Μαυροβούνιο, στο Γήπεδο Καραϊσκάκη δίνοντας ένα ξεχωριστό εθνικό χρώμα στις κερκίδες με τη μεγάλη σημαία της Βορείου Ηπείρου που ξεδίπλωσαν κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων. 

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αίσθηση στην βορειοηπειρωτική κοινότητα, την αντίδραση των αλβανικών ΜΜΕ και την καταγγελία της αλβανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στην FIFA με την οποία εγκαλούσε την αντίστοιχη ελληνική για «εμφάνιση μίας γιγαντιαίας σημαίας η οποία προκαλεί ένα πνεύμα ανοιχτού μίσους»
Όπως σημείωνε στη συνέχεια «αυτά τα επεισόδια δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και παραβιάζουν τους κανόνες της FIFA» καλώντας τις αρμόδιες επιτροπές της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας «να πάρουν θέση σχετικά με αυτή την υπόθεση προώθησης εθνικισμού και δεν έχει καμία σχέση με το πνεύμα του Fair Play».

Ο ΕΣΒΗ 1914 έδωσε την απάντηση του με τον τίτλο "Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί"  - Στις 31 Μαρτίου μέλη του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914" παραβρέθηκαν στην επετειακή εκδήλωση για την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (1 Απριλίου 1955) που έγινε στο οίκημα της ελληνόψυχης κυπριακής φοιτητικής οργάνωσης ΔΡΑΣΙΣ - ΚΕΣ, ενώ συμμετείχαν και στην πορεία που ακολούθησε έως τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. - Στις 20 και 21 Απριλίου ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) πραγματοποίησε στη Χάγη της Ολλανδίας επετειακή εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών από τη συγγραφή του εγχειριδίου " Οι Συστάσεις της Χάγης για τα Εκπαιδευτικά Δικαιώματα των Εθνικών Μειονοτήτων". 
Στο πλαίσιο της διάσκεψης ο Εθνικός Σύλλογος "Βόρειος Ήπειρος 1914" απέστειλε στην Ύπατη Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες Άστριντ Θορς, μία πλήρη έκθεση με θέμα "Η Ελληνική Παιδεία της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Αλβανίας και τα επίκαιρα προβλήματα της". 
Η απάντηση της Ύπατης Αρμοστού ήρθε στις 26 Ιουλίου.  


- Στις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914", εκδήλωση για την 102η επέτειο της υπογραφής του Πρωτοκόλλου της Κερκύρας, στο σημείο που ήταν τοποθετημένο επί 63 χρόνια το άγαλμα της σκλαβωμένης Βορείου Ηπείρου επί των οδών Τοσίτσα και Πατησίων, μεταξύ του Πολυτεχνείου και του Αρχαιολογικού Μουσείου. Το μνημείο είχε υποστεί βανδαλισμό κατά την Μεγάλη Εβδομάδα και αποσύρθηκε από τον Δήμο Αθηναίων για να αποκατασταθεί. 

Σκοπός της εκδήλωσης και μάλιστα σε μία κατά κοινή ομολογία "ιδεολογικά επικίνδυνη" τοποθεσία, ήταν να καταδείξει ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες που δεν διστάζουν να τιμήσουν μία αλύτρωτη ελληνική περιοχή, όπως η Βόρειος Ήπειρος, αλλά και για να διαμαρτυρηθούν για την βεβήλωση των μνημείων τους. 

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος του προεδρείου του ΕΣΒΗ 1914 Λευτέρης Πρίφτης, ενώ η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Βιολέτα Νίκα ανέγνωσε την επιστολή στον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη, με την οποία εζητείτο η άμεση αποκατάσταση του αγάλματος που απεικονίζει τη σκλαβωμένη Βόρειο Ήπειρο.
Στη συνέχεια απαγγέλθηκε ο Ύμνος της Αυτονόμου Ηπείρου και κατατέθηκε στεφάνι εκ μέρους του ΕΣΒΗ 1914 από τον κ. Νίκο Κολίλα

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους παρόντες να ψέλνουν δυνατά στην Τοσίτσα τον Εθνικό Ύμνο και με την ευχή την ίδια μέρα το επόμενο έτος να μην είναι ακόμα σκλαβωμένη η Βόρειος Ήπειρος, με το άγαλμα που την απεικονίζει να έχει διαφορετικό πλέον συμβολισμό.

- Στις 29 Μαΐου αντιπροσωπεία του ΕΣΒΗ 1914 παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών στην Αθήνα για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του ΕΣΒΗ 1914 από τον κ. Ελευθέριο Πρίφτη στον ανδριάντα 
του τελευταίου Αυτοκράτορα της Ρωμανίας Κωνσταντίνου του 11ου Παλαιολόγου 


Μέλη του προεδρείου του ΕΣΒΗ 1914 με τον Πρόεδρο 
      της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών κ. Νικόλαο Ουζούνογλου στο κέντρο.


- Στις 2 Σεπτεμβρίου, μέλη του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914" καθώς και άλλοι Βορειοηπειρώτες και Ελλαδίτες πατριώτες παραβρέθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα Ελλάδα - Αλβανία, για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 2017, κάτω των 21 ετών.
Κατά την είσοδο τους η Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από έλεγχο, τους απαγόρευσε να εισέλθουν με τις ιστορικές σημαίες της Βορείου Ηπείρου.

Για το γεγονός έκανε ερώτηση ο Βουλευτής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Λαγός και αναφορά ο ανεξάρτητος Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος. 
Φίλοι της Εθνικής Ελπίδων ανοίγουν τη σημαία της Βορείου Ηπείρου 
έξω από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου

- Στις 11 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Η Νομική Κατοχύρωση των Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων», που διοργάνωσε η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (Οι.Ομ.Κω) στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.
Το μέλος του προεδρείου του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914" Ιωάννης Παππάς έκανε παρέμβαση, θέτοντας ερώτηση προς την Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Σύμβαση Πλαίσιο της Προστασίας των Εθνικών Μειονοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης Petra Roter, κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, για θέματα που αφορούν τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.
Η κυρία Roter στην απάντηση της, μεταξύ άλλων, ζήτησε τακτική ενημέρωση της Γραμματείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Σύμβαση Πλαίσιο για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία.

- Στις 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε εκτάκτως η εκπομπή "Βόρειος Ήπειρος Σήμερα", που επιμελείται και παρουσιάζει ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της ιστοσελίδας Ελεύθερος Κόσμος, με εκλεκτό προσκεκλημένο τον βετεράνο Αγωνιστή του Βορειοηπειρωτικού Ζητήματος Βασίλειο Κυράνη.

- Στις 26 Σεπτεμβρίου ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παρών στην ετήσια Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ, εκπροσωπώντας διεθνώς τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό στην συνεδρία που αφορούσε τις εθνικές μειονότητες. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Νικόλαος Κολίλας, με καταγωγή από τη Χιμάρα, κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις του αλβανικού κράτους κατά του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου και ζήτησε να εφαρμοστούν το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας και το καθεστώς Αυτονομίας για την περιοχή, όπως και η Σύμβαση - Πλαίσιο. 


Ο εκπρόσωπος του ΕΣΒΗ 1914 Νικόλαος Κολίλας κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του
στη συνεδρία για τις εθνικές μειονότητες

- Στις 4 Οκτωβρίου ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 αντιδρά για την μη αφαίρεση από τα σχολικά βιβλία Γεωγραφίας της Αλβανίας τα κεφάλαια για τις "αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα".

- Στις 7 Οκτωβρίου μέλη του Συλλόγου άνοιξαν την γιγαντοσημαία της Βορείου Ηπείρου κατά την ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου στον αγώνα Ελλάδα - Κύπρος στο Γήπεδο Καραϊσκάκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2018. Παράλληλα οι συνέλληνες της Κύπρου άνοιξαν την ενωτική σημαία της μαρτυρικής Μεγαλονήσου.

- Στις 8 Οκτωβρίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας απαντώντας στην αναφορά του ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας Νίκου Νικολόπουλου για την απαγόρευση εισόδου της σημαίας της Β. Ηπείρου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για τον αγώνα Ελπίδων Ελλάδα - Αλβανία, προέβαλε το ισχυρισμό ότι η συγκεκριμένη σημαία αποτελεί "απαγορευμένο αντικείμενο για τα ελληνικά γήπεδα"!

- Στις 28 Οκτωβρίου ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 έδωσε το παρόν στην καθιερωμένη εκδήλωση για την επέτειο του ΟΧΙ στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο των Ελλήνων Πεσόντων του 1940 - ΄41 στους Βουλιαράτες Αργυροκάστρου. Εκ μέρους του Συλλόγου κατέθεσε στεφάνι η Γενική Γραμματέας κ. Βιολέτα Νίκα. 
Στη συνέχεια αντιπροσωπεία του ΕΣΒΗ 1914 επισκέφθηκε το παρακείμενο χωριό Βοδίνο, όπου κατέθεσε στεφάνι στο μνήμα των τριών Ελλήνων στρατιωτών με καταγωγή από την Άρτα της ελεύθερης Ηπείρου, οι οποίοι έπεσαν εκεί ηρωικά μαχόμενοι στις 28 Νοεμβρίου 1940.Αναμνηστική φωτογραφία της αντιπροσωπείας του Συλλόγου
στο Μνημείο των Ελλήνων Πεσόντων Στρατιωτών στους Βουλιαράτες


Αντιπροσωπεία του Εθνικού Συλλόγου "Βόρειος Ήπειρος 1914"
στο μνήμα των Ελλήνων Πεσόντων του 1940 στο Βοδίνο Αργυροκάστρου


Εντός του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Κοτζιάς έδωσε απαντήσεις στις αναφορές του ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας Νίκου Νικολόπουλου για την Έκθεση του ΕΣΒΗ 1914 στην Ύπατη Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού καθώς και για την συμμετοχή και παρέμβαση του Συλλόγου στην Συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία.
Οι αντίστοιχες απαντήσεις του Έλληνα ΥΠΕΞ ήταν: "Σταθερό και διαρκές μέλημα μας η εκπαίδευση των Ελλήνων της Αλβανίας" και "Το ιδιοκτησιακό της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας βασικό ζήτημα των ελληνο-αλβανικών σχέσεων" 

- Στη 1 Νοεμβρίου η εκπομπή "Βόρειος Ήπειρος Σήμερα" είχε ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Χρήστο Γκίνη, έναν εκ των δεκαεννέα ιδιοκτητών από τη Χιμάρα, οι οποίοι έλαβαν ειδοποιητήρια για κατεδάφιση των σπιτιών τους.

- Στις 5 Νοεμβρίου ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914 πραγματοποίησε εκδήλωση για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Χιμάρας στο μνήμα του Συνταγματάρχη Χωροφυλακής Σπύρου Σπυρομήλιου στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Το επίκαιρο μήνυμα εκείνες τις ημέρες που κλιμακώνονταν οι αλβανικές προκλήσεις ήταν «Ούτε η Χειμάρρα ούτε η βόρεια Ήπειρος υπήρξαν ποτέ αλβανικές».
- Στις 10-11 Νοεμβρίου στη συνδιάσκεψη του ΟΑΣΕ για τις εθνικές μειονότητες στη Βιέννη, ο ΕΣΒΗ 1914 έστειλε έγγραφη παρέμβαση όπου κατήγγειλε την εχθρική πολιτική του αλβανικού κράτους κατά του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού με τελευταίο κρούσμα την ειδοποίηση για κατεδάφιση δεκαεννέα κατοικιών στη Χιμάρα. 

- Στις 13 Νοεμβρίου ο Σύλλογος έδωσε την πρέπουσα απάντηση στον αναπληρωτή υπουργό για θέματα προστασίας του πολίτη Νίκο Τόσκα, ο οποίος χαρακτήρισε "απαγορευμένο αντικείμενο στα γήπεδα τη σημαία της Βορείου Ηπείρου". Η γαλανόλευκη γιγαντοσημαία με τον δικέφαλο αετό μπήκε και ανοίχθηκε στο Γήπεδο Καραϊσκάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα Ελλάδα - Βοσνία!- Στις 2 Δεκεμβρίου εστάλη από τον Εθνικό Σύλλογο "Βόρειος Ήπειρος 1914" έγγραφη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μεθοδεύσεις της Αλβανίας εις βάρος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας στη Χιμάρα

- Στις 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην εκπομπή "Βόρειος Ήπειρος Σήμερα" ένα ανεπανάληπτο αφιέρωμα για τον μακαριστό Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης Σεβαστιανό, χάρη στην τηλεφωνική παρέμβαση του προέδρου της ΣΦΕΒΑ Ιωαννίνων Χρύσανθου Σιχλιμοίρη, ο οποίος ήταν πνευματικό τέκνο και συνεργάτης του θρυλικού Ιεράρχη.

Σε όλη την διάρκεια της χρονιάς ο Σύλλογος έκανε επίκαιρες παρεμβάσεις και δελτία τύπου για τις εξελίξεις στον χώρο της Βορείου Ηπείρου.