Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Η απάντηση του ΟΑΣΕ στην έκθεση του ΕΣΒΗ 1914 για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού


Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
Ύπατη Αρμοστής για τις Εθνικές Μειονότητες


Χάγη, 26 Ιουλίου 2016


Κύριον Θωμά Κουμπούλη
Προεδρεύοντα
Εθνικού Συλλόγου «Βόρειος Ήπειρος 1914»

Αγαπητέ κύριε Κουμπούλη,

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 18ης Απριλίου και για την έκθεση που συμπεριελάμβανε σχετικά με την εκπαίδευση της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία, την οποία διάβασα πολύ προσεκτικά.
Δεν υπήρξε η ευκαιρία να συζητήσουμε την συγκριμένη περίπτωση στην διάσκεψη για την 20η επέτειο των Συστάσεων της Χάγης για τα Εκπαιδευτικά Δικαιώματα των Εθνικών Μειονοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιουλίου 2016.

Υπήρξε, ωστόσο, μια έντονη και τεκμηριωμένη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων σε μία σειρά θεμάτων σχετικά με τις εθνικές μειονότητες και την εκπαίδευση.
Οι συνομιλίες κατά τη διάρκεια της επετείου επικεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, στη φιλοξενία της ποικιλομορφίας σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στον σεβασμό της διαφορετικότητας και του πλουραλισμού στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχίσουν να ανταλλάσουν απόψεις για τις καλύτερες πρακτικές, να προωθούν ευρύτερες συνεργασίες και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη επαρκούς εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να είναι εξοπλισμένοι για την διαχείριση πολύγλωσσων και πολυπολιτισμικών τάξεων.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν επίσης γύρω από την ανταλλαγή θετικών παραδειγμάτων και καινοτόμων πρακτικών στη διδασκαλία της ιστορίας σε πολυεθνικές κοινωνίες.
Όπως αναφέρεται στις συστάσεις της Χάγης, τα κράτη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη την ιστορία και τον πολιτισμό των εθνικών μειονοτήτων που ζουν εντός των συνόρων τους και να τις προσαρμόζουν επαρκώς στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι συζητήσεις των συμμετεχόντων στην διάσκεψη υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι οι κυβερνήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς  που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης να συνεργάζονται για να συζητήσουν τις προκλήσεις όσον αφορά την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος και με τον τρόπο αυτό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων για την οικοδόμηση σταθερών κοινωνιών με εθνοτική πολυμορφία.

Πιστεύω ότι το συμπέρασμα της συζήτησης θα είναι πολύτιμο και θα παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση πολιτικής για κυβερνήσεις και ενδιαφερόμενους φορείς στο να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν υγιείς πολιτικές εκπαίδευσης που να καλύπτουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες τόσο της πλειοψηφίας όσο και των εθνικών μειονοτήτων.

Σχετικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης, όπως γνωρίζετε, παρακολουθώ πολύ στενά, σύμφωνα με τα καθήκοντα μου, τις εξελίξεις που αφορούν τις εθνικές μειονότητες σε ολόκληρη την περιοχή του ΟΑΣΕ, συμπεριλαμβανομένης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Σε συντονισμό με άλλους σχετικούς εγχώριους και διεθνείς παράγοντες συνεχίζουμε, ως εκ τούτου, να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και να υποστηρίζουμε την εξέλιξη της πολιτικής και του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις εθνικές μειονότητες στην Αλβανία. Διατηρούμε δε, χρήσιμες επαφές και με τις κυβερνήσεις όλων των συμμετεχόντων κρατών στην περιοχή.

Όσον αφορά την αποδοχή των αναγκών και των ανησυχιών της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, πιστεύω ότι το εγχειρίδιο «Οι κατευθυντήριες γραμμές της Λιουμπλιάνα για την ενσωμάτωση των διαφορετικών κοινωνιών» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες (διαθέσιμο να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας), παρέχει τόσο την έμπνευση όσο και ένα γερό θεμέλιο για την ανάπτυξη στρατηγικών με στόχο την ενσωμάτωση με το σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Στις επαφές μου μαζί τους, θα συνεχίσω να ενθαρρύνω τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων και άλλων σχετικών φορέων να επιδιώκουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης, σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Λιουμπλιάνα», ενταγμένες στις δεσμεύσεις στον  ΟΑΣΕ και διεθνώς για τις εθνικές μειονότητες και γενικά.  

Εκτός από τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της Λιουμπλιάνα», πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι αρχές που περιγράφονται στις «Συστάσεις του Bolzano/Bozen για τις Εθνικές Μειονότητες και τις διακρατικές σχέσεις». Υπογραμμίζουν ότι η χώρα στην οποία κατοικεί η μειονότητα έχει την κύρια ευθύνη για τον πληθυσμό που κατοικεί στην επικράτεια της και ότι οι χώρες θα πρέπει να απέχουν από την υπονόμευση των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας ενός άλλου κράτους.

Με εκτίμηση,
Astrid Thors


Ακολουθεί η πρωτότυπη επιστολή - απάντηση της Ύπατης Αρμοστή του ΟΑΣΕ για τις Εθνικές Μειονότητες στον ΕΣΒΗ 1914 στα αγγλικά


Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Το Υπόμνημα των Χιμαριωτών στην Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη τον Ιούλιο του 1913 απάντηση στην ανιστόριτη και προκλητική θέση του αλβανικού ΥΠΕΞ


«Τόσο η ιστορία όσο και το παρόν μαρτυρούν ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει καμία βάση για να προβληθεί η Χιμάρα ως μειονοτική περιοχή», ανέφερε μεταξύ άλλων στην απάντηση του το αλβανικό Υπουργείο Εξωτερικών στην διαμαρτυρία της Αθήνας για τα γεγονότα βίας και τρομοκρατίας που έλαβαν χώρα στις 30 Ιουνίου 2016 κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χιμάρας.

Η Ιστορία όμως - αλλά και το παρόν -  μαρτυρά άλλα πράγματα.
Στις 3 Ιουλίου 1913 οι πρόκριτοι 13 χωριών της Χιμάρας έστειλαν στην Πρεσβευτική Συνδιάσκεψη, μέλη της οποίας περιόδευαν στην απελευθερωμένη περιοχή της Ηπείρου προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για την χάραξη των συνόρων μεταξύ της Ελλάδας και του νεοσύστατου αλβανικού κράτους, το εξής μνημειώδες Υπόμνημα:

«Οι κάτοικοι της Χειμάρρας, Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων, έμειναν Έλληνες και μετά την υποδούλωσιν των Ελληνικών χωρών εις τον Μωάμεθ τον Κατακτητήν, διότι οι διάδοχοι αυτού από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως αφήκαν αυτούς προνομιούχους εξαιρετικώς, με τα ελληνικά των σχολεία και την τοπικήν απονομήν δικαιοσύνης δια της δημογεροντίας των.

Επανεστάτησαν δια την ελληνικήν Ιδέαν κατά την επανάστασιν του Ορλώφ. Επολέμησαν τον Τούρκον των Ιωαννίνων Αλή-πασάν θέλοντος να τους υποτάξη εις το κράτος του από του 1797 μέχρι του 1816, οπότε καταβληθέντες εξεπατρίσθησαν βία παρ' αυτού εις Λούρον και Σαλαώραν. Επανελθόντες άμα τω θανάτω του τυράννου εις την γην των πατέρων των, όσοι εναπέμειναν εκ των κακουχιών και των στερήσεων, επανεστάτησαν το 1821 και έλαβον μέρος ενεργόν απανταχού, όπου η ελληνική φυλή επολέμησεν υπέρ της ελευθερίας της.

Προ τεσσάρων ετών, όταν οι Νεότουρκοι εις τον κολοφώνα της δυνάμεως των εζήτησαν, περιζώσαντες αυτήν δια στρατού, να την υποχρεώσωσι να παραιτηθή των προνομίων της, αντέστη και τα προνόμια αυτής διεσώθησαν.

Από της 5ης Νοεμβρίου 1912 οι παλμοί της ελληνικής ψυχής της Χειμάρρας και αύθις ώθησαν ταύτην εμπρός και η ελληνική σημαία κυματίζει επί των ορέων υπερήφανος, διότι επί πέντε μήνας οι κάτοικοι αυτής μόνοι αντέστησαν και απέκρουσαν όλους τους ληστάς τουρκαλβανούς, οίτινες ενέσπειραν πυρ και σίδηρον εις την άλλην Ήπειρον ηνωμένοι με τον τουρκικόν στρατόν.

Η Χειμάρρα κατείχε την ελευθερίαν της δια των όπλων των τέκνων της επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτελούσα πρωτοφανή δημοκρατία εις τα σπλάχνα της Τουρκίας. 
Η Χειμάρρα κατέχει ήδη από οκτώ μηνών το ιδανικόν αυτής, την ένωσιν μετά της μητρός Ελλάδος!
Η δικαιοσύνη των ισχυρών της γης πως είναι δυνατόν να αποφασίση να υποτάξει τον πολιτισμόν εις τους Κάφρους; Διότι Κάφρους θα αντιπροσωπεύουν οι Αλβανοί, οι δε Χειμαρριώται, κατ' αναλογίαν, πολιτισμένους Ευρωπαίους. Αυτή είναι η σύγκρισις.

Έχομεν θρησκείαν την οποίαν διετηρήσαμεν μέσω αφορήτων πιέσεων των αιώνων. Θρησκείαν ήτις ήτο και των Αλβανών, αλλά την οποίαν αφήκαν δια να προσπορισθώσι τα ωφελήματα του τυράννου και να γίνωσι τύραννοι αυτοί. Θρησκείαν την οποίαν ο Τούρκος κατακτητής εσεβάσθη, οι δε αλλαξοπιστήσαντες Αλβανοί μέχρι της χθες επροπηλάκισαν.

Έχομεν Θρησκείαν, ενώ αυτοί απώλεσαν την πρώτην και δεν έχουσι δευτέραν. 'Εχομεν σχολεία αυτοσυντήρητα προ 150 ετών ενώ οι Αλβανοί ούτε είχον ούτε έχουσι. Έχομεν εθνισμόν αιώνιον, αλώβητον, κραταιόν και τον υπερησπίσαμεν επί αιώνας δια των όπλων και του αίματος μας.
Πότε οι Αλβανοί υπεράσπισαν το ιδικόν των και εναντίον τινός;
Έχομεν συνείδησιν εθνικήν και θρησκευτικήν, οι Αλβανοί ούτε είχον ούτε θα έχωσι ποτέ.

Εν ονόματι του Θεού! Εν ονόματι του πολιτισμού! 
Επικαλούμεθα παρά της Διασκέψεως δικαιοσύνην.
Επικαλούμεθα να μη αφαιρέση ότι δια των χειρών και του αίματος των πατέρων μας είχομεν προ του Βαλκανικού Πολέμου και ότι δια των χειρών μας και του αίματος μας από οκτώ μηνών κατέχομεν. 

Αν εν τούτοις παρά παν θείον και ανθρώπινον δίκαιον η Συνδιάσκεψις άλλως αποφασίση, διαμαρτυρόμεθα! 

Ενώπιον αυτής και της πολιτισμένης Ευρώπης, ολοκλήρου, δηλούμεν ότι θα ταφώμεν υπό τα ερείπια των οικιών μας και θα αναμίξωμεν την τέφραν μας με την των πατέρων μας, αλλ' Αλβανοί οι Χειμαρριώται δεν θα ονομασθώσιν ουδ' επί στιγμήν, διότι ήσαν και είναι Έλληνες.

Οι πρόκριτοι των χωρίων Χειμάρρας: Παλάσσα, Δρυμάδες, Λιάτες, Βούνο, Χειμάρρα, Πύλιουρι, Κούδεσι, Κηπαρό, Πικέρνι, Άγιος Βασίλειος, Λούκοβο, Χουντέτσοβο, Νίβιτσα».
                     

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Μήνυμα για την αποφράδα επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

Σήμερα συμπληρώνονται 42 χρόνια από την ημέρα της εισβολής των τούρκων στην Κύπρο μας, για να αρχίσει η κατοχή του βόρειου τμήματος της μεγαλονήσου, που διαρκεί έως τις μέρες μας.

Τιμούμε τους νεκρούς στρατιώτες και μάρτυρες Έλληνες της Κύπρου και όλους όσους αγωνίστηκαν για να είναι η νήσος Ελεύθερη και Ελληνική.

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση μας στους συνέλληνες της μαρτυρικής Κύπρου που κατάγονται από το βόρειο τμήμα του νησιού, οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες και συμπάσχουμε στον πόνο τους, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει να είναι η γη σου κατεχόμενη από βάρβαρους δυνάστες.

Δεν θα σταματάμε να ελπίζουμε ότι σύντομα η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί με τους πρόσφυγες να επιστρέφουν στα σπίτια τους και να ανακτούν τις περιουσίες τους αλλά και ότι η Κύπρος θα επανενωθεί και θα ενταχθεί επιτέλους στους κόλπους της μητέρας Ελλάδας.Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914
20 Ιουλίου 2016

Κυριακή 17 Ιουλίου 2016

Ακούστε την εκπομπή "ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ" με την συνέντευξη του Προέδρου της Ομόνοιας

Ακούστε την εκπομπή "ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ", την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914, που μεταδόθηκε ζωντανά την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της ιστοσελίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

Πρόκειται για την εκπομπή που έγινε μετά τα γεγονότα βίας και τρομοκρατίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Χιμάρας (30/6/2016), με την τηλεφωνική συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας "Ομόνοια" κ. Λεωνίδα Παππά.


Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016

Ευρωπαίοι αγοράζουν σπίτια στη Βόρειο Ήπειρο από αλβανικό γραφείο - Η Αθήνα ακούει; Οι αντιπροσωπευτικοί φορείς κινητοποιούνται;Αναδημοσιεύουμε το άρθρο της  Deutsche Welle προς πλήρη ενημέρωση:


Ξένοι αγοράζουν σπίτια στην Αλβανία

Διάθεση για περιπέτεια ή έξυπνη επένδυση; Όλο και περισσότεροι ξένοι αγοράζουν παραθαλάσσιες κατοικίες στην Αλβανία και δεν είναι μόνο η τιμή που παίζει ρόλο στην απόφασή τους. Ωστόσο υπάρχουν και κίνδυνοι.

Η Αλβανία παραμένει στην πραγματικότητα μια άγνωστη χώρα για τους περισσότερους Ευρωπαίους. Το τελευταίο διάστημα όμως όλο και περισσότεροι ξένοι ενδιαφέρονται να αγοράσουν ακίνητα στην Αλβανία.

Ο Σβεν Όγκλαντ από την Νορβηγία αγόρασε πέρυσι μια παραθαλάσσια κατοικία στους Αγίους Σαράντα. «Ήξερα μόνο πως στην Αλβανία υπάρχει μαφία και είχα ακούσει πολύ άσχημες ιστορίες. Η γυναίκα μου με παρακίνησε να κάνουμε μια φορά διακοπές εκεί. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν πως η χώρα είχε ένα θαυμάσιο κλίμα, λίγους τουρίστες και καλό φαγητό. Για εμάς από την Νορβηγία δεν ήταν δύσκολο να φθάσουμε στην Αλβανία. Παλιότερα είχαμε ένα εξοχικό στη Βραζιλία» λέει.

Εκτός από τους Νορβηγούς για αγορές ακινήτων στην Αλβανία ενδιαφέρονται ακόμα Σουηδοί, Δανοί, Γάλλοι και Πολωνοί. Από πέρυσι άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο και οι Ουκρανοί. Για 400 ξένους αγοραστές κάνει λόγο ο Ίλιρ Κονόμι, διευθυντής της εταιρείας ακινήτων Albanian Property Group.

Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα μετά το Brexit έχει σημειωθεί μια αύξηση της ζήτησης κατά 15%, συμπληρώνει. Κάθε χρόνο η τουριστική κίνηση στην Αλβανία αυξάνεται. Το καλοκαίρι του 2015 πάνω από 620.000 τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα των μόλις τριών εκατομμύριων κατοίκων.


Χαμηλές τιμές, αλλά προσοχή…

Η Αλβανία γίνεται ολοένα και πιο γνωστή μέσα από το ίντερνετ και ειδικές τουριστικές σελίδες. «Οι καλές τιμές προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσμο. Μια εξοχική κατοικία κυμαίνεται από 30.000 έως 60.000 ευρώ. Με τα χαμηλά επιτόκια που υπάρχουν στην Ευρώπη πολλοί θεωρούν πως είναι μια καλή επένδυση» λέει ο Ίλιρ Κονόμι.

Οι χαμηλές τιμές έπεισαν και τον Χανς Ντίτερ Μπλάζερ από το Μόναχο να αγοράσει ένα σπίτι στους Αγίους Σαράντα. Η περιοχή έχει μεγάλη ζήτηση το τελευταίο διάστημα, κυρίως γιατί το αεροδρόμιο της Κέρκυρας εξυπηρετεί τους τουρίστες.

Οι αγορές όμως στην Αλβανία κρύβουν και κάποιους κινδύνους. Για παράδειγμα υπάρχουν πολλές αυθαίρετες κατοικίες και για το λόγο αυτό συνιστάται μεγάλη προσοχή στα συμβόλαια. Ακόμα δεν υπάρχει Εθνικό Κτηματολόγιο και η γραφειοκρατία είναι μεγάλη.

Και για τον Ίλιρ Κονόμι η έλλειψη Εθνικού Κτηματολογίου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την προσέλκυση τουριστών που θα είχαν ενδιαφέρον να επενδύσουν. Πολλοί Αλβανοί ελπίζουν να γίνουν μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δικαίου, αλλά μέχρι τότε θα έχουν χαθεί πολλοί αγοραστές. Για τον Σβεν Όγκλαντ από την Νορβηγία η χώρα στην οποία αγόρασε το εξοχικό του «είναι μια χώρα αναπτυγμένη αλλά και αναπτυσσόμενη σε πολλούς τομείς».


Λιντίτα Αράπι / Μαρία ΡηγούτσουDeutsche Welle


Η θέση του ΕΣΒΗ 1914:

Το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle (Ντόιτσε Βέλε - Γερμανικό Κύμα) μας ενημερώνει για Ευρωπαίους (έναν Νορβηγό και έναν Γερμανό) που αγόρασαν με φτηνό αντίτιμο κατοικίες στην... Αλβανία και συγκεκριμένα στους Άγιους Σαράντα.
Με αυτόν τον τρόπο ο διευθυντής της εταιρείας ακινήτων Albanian Property Group (Όμιλος Αλβανικής Περιουσίας) Ίλιρ Κονόμι, διαφημίζει ξεδιάντροπα - προειδοποιώντας πάντως και για τις παγίδες - την αγοραπωλησία γης που ανήκει στον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό.
Οι Άγιοι Σαράντα, τόσο η πόλη όσο και η ευρύτερη περιοχή, έως το 1991 κατοικούνταν στο μεγαλύτερο ποσοστό από ελληνικό πληθυσμό. Στη συνέχεια ακολούθησε η γνωστή πληθυσμιακή αλλοίωση.
Στα τέλη του 2015 ο ίδιος ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα διαπληκτιζόταν ανοικτά με τον προκάτοχο του Σαλί Μπερίσα για το ποιος κουβάλησε στην περιοχή περισσότερους εποίκους για να επιτελέσουν την δημογραφική αλλοίωση. 
Παράλληλα όμως με την δημογραφική αλλοίωση, όπως ήταν φυσικό ήρθε και η υφαρπαγή ιδιοκτησιών.

Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για αγορά κατοικιών από ξένους στους Άγιους Σαράντα, χωρίς να διευκρινίζει αν αυτές οι κατοικίες είναι εντός ή εκτός της πόλης.
Το πιθανότερο είναι αυτές οι κατοικίες να βρίσκονται στην παραθαλάσσια ζώνη μεταξύ Αγίων Σαράντα και Εξαμιλίων, η οποία από το 2000 γνωρίζει οικοδομικό οργασμό.
Μεγάλο τμήμα της ζώνης αυτής (γνωστό και ως Μπερντενέσι) ανήκε στην ελληνική κοινότητα της Τσούκας, η οποία διοικητικά υπαγόταν στην αναγνωρισμένη Ελληνική Μειονοτική Επαρχία Αλύκου.
Με τη νέα διοικητική διαίρεση της Αλβανίας όμως, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2014, παρόλο που το σύνολο της Επαρχίας Αλύκου εντάχθηκε στον νέο Ελληνικό Μειονοτικό Δήμο Φοινίκης, εντούτοις η κοινότητα Τσούκας προσαρτήθηκε στον Δήμο Αγίων Σαράντα, του οποίου ο πληθυσμός αλλοιώθηκε ολοκληρωτικά στην εθνική του σύσταση κατά τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια.
Με αυτόν τον τρόπο ο νέος μειονοτικός Δήμος Φοινίκης αλλά και γενικότερα το τμήμα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που είναι αναγνωρισμένο από το αλβανικό κράτος (αφού η Χιμάρα δεν αναγνωρίζεται ως ελληνική μειονοτική περιοχή), δεν έχουν έξοδο στη θάλασσα του Ιονίου!
Συνεπώς για κάθε τι που νομοθετείται και αποφασίζεται για την παραλιακή ζώνη από τον Λογαρά της Χιμάρας έως τα Εξαμίλια, η τοπική αυτοδιοίκηση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο.
Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι και οι Έλληνες αιρετοί που πέρασαν από τις Μειονοτικές Επαρχίες δεν είναι άμοιροι ευθυνών για την κατάσταση που δημιουργήθηκε σχετικά με το ιδιοκτησιακό όλα αυτά τα χρόνια...

Εν τω  μεταξύ το άρθρο της Ντόιτσε Βέλε κάνει σαφή αναφορά στην έλλειψη Εθνικού Κτηματολογίου στην Αλβανία, έναν παράγοντα που οι Αλβανοί καλοθελητές μπορούν να χρησιμοποιούν κατά το δοκούν.

Με την αγορά κατοικιών από ξένους σε ιδιοκτησίες που ανήκουν κανονικά στους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, διεξάγεται από από τα αλβανικά μεσιτικά γραφεία ένα ιδιότυπο "ξέπλυμα (και ξεπούλημα) γης"!

Η Αθήνα ακούει;;;
Οι αντιπροσωπευτικοί φορείς - Κόμματα, Δήμοι κλπ - κινητοποιούνται;;;


Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914


(Η φωτογραφία που παραθέσαμε, λήφθηκε πριν από πέντε χρόνια και απεικονίζει την παραλία της Τσούκας που μετατράπηκε σε νότιο προάστιο της πόλης των Αγίων Σαράντα)

Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

Η ανικανότητα των ελληνικών κυβερνήσεων αποθρασύνει συνεχώς τους αλβανούς


Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι η παρατεταμένη πολιτική ευγένειας και υποχωρητικότητας που ακολουθούν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έναντι της Αλβανίας, αποθρασύνει όλο και περισσότερα τα Τίρανα.

Από τις αρχές του Ιουνίου ενόψει της επίσκεψης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά στην αλβανική πρωτεύουσα, προβαλλόταν έντονα το λεγόμενο "τσάμικο ζήτημα" ακόμα και από τον ίδιο τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα.
Σε απάντηση της η Αθήνα ζήτησε από την Αλβανία "αντί να ανακινεί ανύπαρκτα ζητήματα να εφαρμόζει τα προαπαιτούμενα και τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων της γηγενούς Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας".
Για άλλη μία φορά η ελληνική κυβέρνηση θυμήθηκε το Βορειοηπειρωτικό για να το επικαλεστεί ως αντίβαρο στο "τσάμικο". 

Παρ' όλα αυτά ο κ. Κοτζιάς κατά την παραμονή του στα Τίρανα δεν είπε κουβέντα για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, ειδικά τώρα, σε μία περίοδο που γίνονται "σημεία και τέρατα" στο θέμα του ιδιοκτησιακού με τις μεθοδεύσεις εις βάρος των ελληνικών περιουσιών κυρίως στην περιοχή της Χιμάρας. 

Φυσικά, όπως είδαμε στη συνέχεια, όχι μόνο δεν επετεύχθη τίποτε το θετικό για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα αλλά η αλβανική πλευρά συνέχισε ανενόχλητη το έργο της, φτάνοντας στο σημείο να αναρτήσει και πανό που έγραφε για "γενοκτονία των τσάμηδων" στα γήπεδα της Γαλλίας όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.
Η ελληνική πλευρά αντέδρασε μεν αλλά όπως πάντα με τις γνωστές διπλωματικές ευγένειες. 

Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε στο τέλος του Ιουνίου και να ζήσουμε γεγονότα βίας και τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Χιμάρας, όπου αυτόχθονες Έλληνες οι οποίοι υπερασπίζονταν τις εστίες και τις περιουσίες τους επιχειρηματολογώντας, ξυλοκοπήθηκαν άγρια από αλβανούς τραμπούκους (σύμφωνα με πληροφορίες, με καταγωγή από το Λάτσι της βόρειας Αλβανίας) που ήταν παρόντες στον συγκεκριμένο χώρο την συγκεκριμένη στιγμή!

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας αντέδρασε άμεσα με διπλωματική διαμαρτυρία, ενώ το θέμα προβλήθηκε σε μεγάλο βαθμό και από τα ελληνικά ΜΜΕ.
Η απάντηση που ήρθε από τα Τίρανα έκανε λόγο για "παρέμβαση στα εσωτερικά της Αλβανίας", με το αλβανικό ΥΠΕΞ να ισχυρίζεται ότι "η ιστορία και πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι στην Χιμάρα δεν υπάρχει Ελληνισμός"!

Η αλβανική κυβέρνηση λοιπόν όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, όχι μόνο δεν δεσμεύτηκε να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αλλά απευθυνόμενη στην Αθήνα προσέβαλλε την ιστορία και την ταυτότητα του Ελληνισμού της Χιμάρας.

Ασφαλώς για αυτή τη συμπεριφορά υπεύθυνες είναι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις με την μειοδοτική στάση τους προς το Βορειοηπειρωτικό, οι οποίες - ξεκινώντας από την πτώση του κομουνιστικού καθεστώτος - ψήφισαν για την Αλβανία:

1ον) Ένταξη στην Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Σταθερότητα στην Ευρώπη (σημερινό ΟΑΣΕ) - Ιούνιος 1991
2ον) Σύνδεση και Σταθεροποίηση με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες  -  Ιανουάριος 2009
3ον) Ένταξη στο ΝΑΤΟ - 17 Φεβρουαρίου 2009!!!
4ον) Απόδοση καθεστώτος χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ιούνιος 2014

Περιττό να αναφέρουμε τις διάφορες συμφωνίες που υπογράφτηκαν από τις δύο πλευρές.

Την απάντηση σε όσους Ελλαδίτες πολιτικούς λένε ότι με αυτές τις κινήσεις "θα ελέγχουμε την Αλβανία εκ των έσω", την δίνει εδώ και 25 χρόνια το ίδιο το αλβανικό κράτος και παρακράτος με τις δολοφονίες ή τραυματισμούς Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου που υπερασπίζονται την μητρική τους γλώσσα και τις περιουσίες τους, με την υφαρπαγή των ελληνικών ιδιοκτησιών και με τον εποικισμό των μειονοτικών περιοχών, αναγνωρισμένων και μη, με αλλοεθνείς.  

Από τον Αύγουστο του 2015 με την κατεδάφιση του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου στους Δρυμάδες Χιμάρας άρχισε ένας νέος λυσσαλέος κύκλος επιθετικότητας εις βάρος των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών.

Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση, αν πραγματικά ενδιαφέρεται για τον Βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό και θέλει να τον προστατέψει, είναι να επιβάλλει βαριές κυρώσεις κατά της Αλβανίας σε διάφορους τομείς και φυσικά να παγώσει την ενταξιακή πορεία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά την κασέτα των αλβανών για "παρέμβαση στα εσωτερικά τους" το Ελληνικό ΥΠΕΞ μπορεί πολύ εύκολα να τους απαντήσει "ότι διεκδικείτε για τους συμπατριώτες σας σε Κοσσυφοπέδιο και Σκόπια διεκδικούμε κι εμείς για τους Έλληνες στη Βόρειο Ήπειρο". 

Παραθέτουμε την φωτογραφία του αιμόφυρτου Χιμαραίου Μανώλη Ζώτου εντός του Δημαρχείου της πόλης του, μετά την παρέμβαση των αλβανών τραμπούκων, για να εμπεδώσουν οι Έλληνες κυβερνώντες και Έλληνες πολιτικοί τους καρπούς της πολιτικής τους περί "ελληνο-αλβανικής φιλίας" και να καταλάβουν πόσο "ευγνώμον" είναι το αλβανικό (παρα)κράτος απέναντι στην Ελλάδα αλλά και πόσο... φιλικό δείχνει έναντι του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου.   


Εθνικός Σύλλογος Βόρειος Ήπειρος 1914
3-7-2016